1621959783039_sirkka_paakuva-me.jpg

SOSIAALITYÖN MONIOSAAJA

Sirkka Rousun työura on ollut sosiaalityötä, asiakastyön johtamista, kehittämistä ja opetustyötä. Sen rinnalla hän on toiminut erilaisissa luottamustehtävissä aivan koululaisesta asti.

Kuntavaltuutettu Sirkka Rousu on asunut Nurmijärvellä vuodesta 1984 alkaen – ensin haja-asutusalueella ja nykyisin Kirkonkylällä. Perheessä on kolme aikuista lasta ja yksi lapsenlapsi, ja kotieläimet. Koti on vanhimman lapsen perheen kanssa samassa pihapiirissä Seitsemän veljeksen Myllykosken reitin varrella.

Rousun vapaa-aikaan kuuluu yhteiskunnallisen toiminnan ohella sauvakävelyä, kuntosalia ja uintia. Hän on aloittanut myös golfin opettelun Nurmijärven omissa maisemissa.


– Jää minulle hiukan aikaa myös perheen ja ystävien kanssa matkusteluun, ja vaikkapa elokuvissa ja teatterissa käyntiin.


Rousu on valmistunut ensin sosiaalityöhön ja työssäkäynnin ohella hallintotieteen tohtoriksi ja ammatilliseksi opettajaksi. Hän on ollut ammattikorkeakoulun sote-alan opetus-, tutkimus- ja ke­hit­tä­mis­teh­tä­vis­sä vuodesta 2011 alkaen, sitä ennen pitkään Kuntaliitossa sote-alan projektipäällikkönä.


– Koen, että tästä rakentui minulle myös laajempaa ymmärrystä kuntiin ja kunta-asioihin; muiden kuntien kokemuksista hyötyy. Olen toki työskennellyt monissa käytännön asiakastyön tehtävissä kunnissa, esimerkiksi so­si­aa­li­päi­vys­tyk­sen, lastenkodin ja sosiaalihuolto-osaston esimiehenä. Olen myös sivuvirassa hallinto-oikeuden lastensuojelun asiantuntijana, Rousu kertoo.


Kunnan sähköyhtiön hallituksessa toimiessaan hän on hankkinut myös osakeyhtiön hallitusosaajan osaamisen.


– Kun yhtiö on kunnan omistama, tulee asioita tarkasteltua myös kuntalaisten edun näkökulmasta, sillä yhtiön koko tuloshan jää kuntalaisille ja kunnalle. Olemme huolehtineet, että sähkön siirtohinnat ovat meillä alle valtakunnan keskihintojen ja hinnaltaan edullinen kaukolämpömme on noin 97-prosenttisesti biolämpöä. Tähän ei moni muu yhtiö vielä pysty.


NURMIJÄRVELLÄ ON HYVÄN ELÄMÄN EDELLYTYKSET


Rousu on toiminut erilaisissa luottamustehtävissä aivan koululaisesta asti. Kun omat lapset olivat kouluiässä, hän toimi van­hem­pai­nyh­dis­tyk­ses­sä ja koulun johtokunnassa. Opiskeluaikana tutuiksi tulivat ylioppilaskunnan luottamustehtävät.


– Kuntapäättäjänä olen ollut eri lautakunnissa, kunnanhallituksessa, valtuutettuna, energiayhtiön hallituksessa sekä Keski-Uudenmaan soten päättäjänä. Koen, että kunta-asioiden yhteinen hoitaminen on merkityksellistä ja vastuullista. Kirjoitan myös säännöllisesti luottamustoimiin liittyvistä asioista blogeissani, Rousu sanoo.


Nurmijärven Demareiden vaaliohjelmassa korostetaan Nurmijärven olevan hyvän elämän ja elinvoiman kunta.


– Täällä on turvallista kasvaa ja tilaa elää, kuitenkin lähellä vilkasta pääkaupunkiseutua. Oikeudenmukaisuus, reiluus ja solidaarisuus sekä toisten huomioonottaminen ovat tärkeitä arvoja toiminnassa. Kirjoitimme Hyvän elämän -kuntavaaliohjelman, joka löytyy Nurmijärven Demarit -nettisivuilta.


Nurmijärvenkin väestö ikääntyy, mikä herättää huolta hoivapalvelujen riittävyydestä.


– Hiukan minulla on huoli paljon apua tarvitsevien vanhusten hoivasta: vähennämmekö liikaa ja liian nopeasti laitoshoivaa ja tehostettua palveluasumista? Jäävätkö vanhukset liian kevyen tuen varaan Keski-Uudenmaan soten tuottavuusohjelman ja kuntien taloustilanteen päätösten johdosta? Samalla pitäisi parantaa kotiin vietävää apua ja omaishoitoa. Tarvitsimme kodin ja laitoshoivan välimaastoon uudenlaisia pal­ve­lu­kort­te­li­rat­kai­su­ja ikäihmisten asumisen, tuen ja yhteisöllisyyden yhdistämiseen. Asuinkortteleissa voisi olla myös vanhusten perhehoitoon soveltuvia asuntoja. Tästä olemmekin tehneet aloitteen, Rousu kertoo.


Hän muistuttaa, että myös jokaisella nuorella pitäisi olla välittävä luottoaikuinen rinnallaan.


– Nuorten tuen tarpeisiin pitäisi vastata paremmin oppilashuollossa ja nuorisoasemilla. Nurmijärvellä valtuuston pitäisi perua Nuuka-leikkauspäätöksiä, kuten vähennykset nuorten kesätyöllistymisen määrärahoihin. Perheiden jaksaminen on ollut koetteella pandemiavuonna, ja osalla jo aiemminkin. Uutta huolta on koululaisten oppimisen tuesta, ja siihen kunta onkin saanut valtiolta ylimääräistä valtionosuutta. Meidän pitäisi olla hyvin selvillä miten perheissä voidaan, millaisia tarpeita ja toiveita on, tätä pitäisi nyt selvittää. Lasten ja nuorten hyvinvointi on kunnan näkökulmasta aivan ykkösasia, Rousu korostaa.


Kunnan sote-palvelut hoidetaan yhteisessä kuntayhtymässä. Rousu on ollut rakentamassa Keusotea 2017 alkaen valtuutettuna, hallituksen jäsenenä ja yksilöasioiden jaostossa, jossa käsitellään asiakaspäätösten oikaisuja. Jaosto tekee myös koronaan liittyviä rajoituspäätöksiä. Miten kuuden kunnan yhteinen sote-organisaatio on edennyt? 


– On ollut tosi työläs luottamustoimi. Uuden 3500 työntekijän or­ga­ni­saa­tio­kult­tuu­rin rakentuminen ja palvelujen saatavuuskriteerien yhtenäistäminen ovat jo sinänsä vaativia tehtäviä, johon koronapandemia ja kuntien talouden haasteet toivat lisänsä. Alan työvoimapula on myös iso ongelma. Palvelujen yhdenvertainen saatavuus, talouden reunaehdot ja henkilöstön jaksaminen – tässä meidän pitää onnistua, Rousu muistuttaa. 


TURVALLISUUS JA VIIHTYISYYS TUOVAT UUTTA ELINVOIMAA


Rousu on pitkään puhunut lähi- ja lyhytmatkailun kehittämisen tarpeesta. Nyt tätä on lähdetty edistämään.


– Julkista liikennettä pitää parantaa, myös toimiva sisäinen liikenne tarvitaan, hän sanoo.


Kunnan taloustilanne on tiukka, mutta sen tiloissa ja ympäristössä riittää kunnostettavaa.


– Taajamien keskustat kaipaavat peruskohennusta ja vanhentuneet kaavat pitää muuttaa toimiviksi. Myös kylien ra­ken­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia on tarpeen lisätä. Työpaikkoja ja aktiivisia työllisyystoimia tarvitaan.

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen ja erityisryhmien asuntojen rakentamiseen kunnalla on Nurmijärven Kodit. Rousun mielestä se kannattaa pitää kunnan omistuksessa, kuten myös energiayhtiö.


– Vastakkaistakin näkemystä puolueilla tähän on, hän tietää.


Kuntaa kehitetään yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa.


– Kunnan toimintaa johdetaan tiedolla. Tarvitaan kunnolliset vaikutusarvioinnit ennen keskeisiä päätöksiä, asukkaiden tietoa ja kokemuksia hyödyntäen. Asukkailla on oikeus saada tietoa valmisteltavista asioista. Kunta viestiikin nykyisin aktiivisesti. Myös yhdistysten kautta on tärkeää vaikuttaa, Rousu korostaa.


Hänen mielestään kuntapäättäjiksi tarvitaan erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä.


– Valtuutetun tulee edistää kuntalaisten asioita ja kehittää koko kuntaa, vaikka oman asuinalueen asiat ovat tutuimpia. Kirkonkylällä vuosikymmeniä odotetun liikuntapuiston rakentaminen on edelleen kesken, esimerkiksi nuorten skeittipuisto. Myös kaupallisia palveluja tarvittaisiin keskustaan lisää. Uudelle lukiorakennukselle ollaan nyt hakemassa soveltuvaa tonttia keskustasta, tämä on tärkeää, Rousu sanoo.

Lisätietoa hänen toiminnastaan toiminnasta on nettisivuilla www.sirkkarousu.fi - sieltä myös linkit Valtuutettu nurmijärveltä -blogiin.


Kunnan päättäjänä toimin aktiivisesti

1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi
1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png
ihmisten hyvinvoinnin ja osallistumis-mahdollisuuksien edistämiseksi 
1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png
kestävän elämäntavan ja ympäristön puolesta
1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png
palvelujen saatavuuden varmistamiseksi siellä ja silloin kun ihmiset niitä tarvitsevat
1621871300381_SDP_Sydan_2020_Puhekupla_RGB-nettik%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-me.png
työn ja reilun työelämän sekä vastuullisen yritystoiminnan aikaansaamiseksi
1621961097252_Sirkka_LISTAUSKUVA-me.jpg

Sirkka Rousu

"Julkista  lii­ken­net­tä  pitää parantaa."

Ammattikorkeakoulun opettaja

Ehdokasnumero 23

sirkka.rousu@kolumbus.fi 

www.sirkkarousu.fi 

Blogit: Valtuutettu Nurmijärveltä: val­tuu­tet­tu­nur­mi­jar­vel­ta. blogspot.com

Lastensuojelija:  lastensuojelija.blogspot.com


1622026419718_Nurmijarven_Demarit_footer_1400-me.jpg